MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLANI


Tarih: 10 Temmuz 2024 Çarşamba 00:03

MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
KİRALAMA İLANI

İHALE KONUSU: Mülkiyeti Yenişehir Belediyesine ait olan 4 adet yerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif İhale Usulü  (Arttırım) şartnamesi uyarınca ihale yoluyla 3 (üç) yıl süreyle kiraya verilecektir. 
İhale; Belediye Encümenince Mersin Yenişehir Belediyesi Hizmet Binası Belediye Encümen Toplantı Salonu/ Limonluk Mahallesi, Vali Hüseyin Aksoy Caddesi No:3/1 -33120 Yenişehir/MERSİN adresindeki Belediyemiz Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda Encümen Huzurunda yapılacaktır. Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden belirlenen bedelle alınabilir. İhalesi yapılacak olan yerlerin özellikleri ile tapu bilgileri, tahmini bedeli, geçici teminatı, ihale tarih ve saatleri aşağıda belirtilmiştir.
İlgili Mevzuat ve Tebliğler: 5393-2886 Sayılı Kanun
İhale Komisyonu gerekçesini kararında belirtmek şartı ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale Komisyonunun ihale yapmama kararına itiraz edilemez. İhaleye katılabilmek için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde belirtilen niteliklere haiz olmak ve yine anılan kanunda açıklanan teklifte bulunmak, belirlenen teminatı yatırmak şarttır. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununu 6. 83. 84. ve 85. maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak Kamu İhalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, ihaleye katılamaz. İhaleye katılmak isteyenler aşağıda tabloda belirtilen geçici teminat bedelini yatırmak zorunda olup, yatıramayanlar bu ihaleye katılamazlar. İdare ihale gününe kadar ilan edilen taşınmazın ihalesinde vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.
İhaleye katılabilmek için isteklilerden istenilecek belgeler;
a) T.C vatandaşı olmak, kimlik fotokopisi, kanuni ikametgâh sahibi olmak ve tebligat için Türkiye’ de adres göstermek.
b) Gerçek ve/veya tüzel kişiler için noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi sunmak, ayrıca tüzel kişi olması halinde faaliyet belgesi sunmak.
c) Tüzel kişiler için vergi levhaları, tüzel kişiler için şirket ana sözleşme aslı, yönetim kurulu imza sirkülerini sunmak.
d) İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres ve iletişim bilgilerini imzalı beyan olarak sunmak.
e) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesini sunmak.
f) Dernek, Birlik, Vakıf vb. için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, Dernek, Birlik, Vakıf vb. için dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti.
g) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi). Ortak girişim olması halinde istenilen belgelerin her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır.
h) Tüzel kişi olması halinde bağlı olduğu ticaret ve sanayi odasından alınacak, oda sicil  kayıt sureti, ihale durum ve ihalelere katılmaktan yasaklı olmamak.
i) Yenişehir Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecek borcu olmadığına dair ilişiksiz belgesi.
j) Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
k) Yenişehir Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminat (tahmin edilen bedelin %3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu 2886 Sayılı Yasaya göre aranacaktır).
l) Vergi borcu ve SGK borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan ihale gününden en geç 15 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı.
Bu iş için karar pulu, damga vergisi sözleşmeden önce ihale üzerinde kalan tarafından ödenecektir. İstekli tarafından posta ile yapılan müracaatlarda meydana gelen gecikmeler kabul edilmez. 
Bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup kira ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. İLAN OLUNUR.
KİRAYA VERİLECEK OLAN YERLER;


S.
No

TESİS ADI
 
MAHALLE

ADA
 
PARSEL

M2
TAHMİNİ BEDEL(TL/YIL) GEÇİCİ TEMİNAT  BEDELİ ŞARTNAME BEDELİ İHALE
TARİH
VE SAATİ


1

İşyeri (Kıraathane)

Emirler

140

1

68

14.000,00 TL

420,00 TL

2.000,00 TL

17/07/2024
14:30

2

Ofis

Emirler

140

1

28

7.000,00 TL

210,00 TL

2.000,00 TL

17/07/2024
14:45

3

İşyeri

Çavak

142
 
4
35

12.000,00 TL

360,00 TL

2.000,00 TL

17/07/2024
15:00

4

Baz İstasyonu Yeri

Çiftlik

5387

4

40

95.543,45 TL

2.870,00 TL

2.000,00 TL

17/07/2024
15:15
#ilangovtr

BASIN NO: ILN02052697


 

Siteden yararlanırken yayın politikamızı okumanızı tavsiye ederiz. cukurovagazetesi.com © Copyright 2019-2024 Tüm hakları saklıdır.
İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz, kopyalanamaz, kullanılamaz. cukurovagazetesi.com basın ve yayın meslek ilkelerine uyar.

URA MEDYA