MSB ANT DOĞU BÖLGE İSKENDERUN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLAN


Tarih: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 00:02

MSB ANT İSKENDERUN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI ÜNİTELERİNİN 2024 YILI PERSONEL SERVİSİ HİZMET ALIMI İŞİ

MSB AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI ANT DOĞU BÖLGE İSKENDERUN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
MSB ANT İskenderun İşletme Müdürlüğü ve Bağlı Ünitelerinin 2024 Yılı Personel Servisi Hizmet Alımı İşi 4734 sayılı Kamu İhale  Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2024/625595
1-İdarenin
a) Adı:MSB AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI ANT DOĞU BÖLGE İSKENDERUN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Prof. Muammer AKSOY Caddesi No:148/2 PK:222 31200 İskenderun / HATAY İSKENDERUN/HATAY
c) Telefon ve faks numarası:3266261427 - 3266261421
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı:MSB ANT İskenderun İşletme Müdürlüğü ve Bağlı Ünitelerinin 2024 Yılı Personel Servisi Hizmet Alımı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı:Hizmet Alımı - 2024 yılında, toplam 1 güzergah için muhtelif kapasiteli 1 adet araç ile personel taşıma işidir. Asgari Yolcu Kapasitesi Şoför hariç 19 kişi olan 1 Adet,
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:MSB ANT İskenderun İşletme Müdürlüğü ve bağlısı Mersin ünitesine ait ihale dokümanı dosyası içerisinde belirtilen güzergahlarda
ç) Süresi/teslim tarihi:İşe başlama tarihi 15.06.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2024
d) İşe başlama tarihi:15.06.2024
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:30.05.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):MSB ANT İskenderun İşletme Müdürlüğü Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Prof. Muammer AKSOY Caddesi No:148/2 Pk:222 31200 İskenderun / HATAY
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Sektöre Yapılan Her Türlü Personel, Öğrenci Taşımaları ile Araç Kiralama Yoluyla Yapılan Personel Taşıma İşleri Kabul Edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R): Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN02031488


 

Siteden yararlanırken yayın politikamızı okumanızı tavsiye ederiz. cukurovagazetesi.com © Copyright 2019-2024 Tüm hakları saklıdır.
İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz, kopyalanamaz, kullanılamaz. cukurovagazetesi.com basın ve yayın meslek ilkelerine uyar.

URA MEDYA